Przynależność Polski do Unii Europejskiej umożliwiła szkołom korzystanie z funduszy europejskich. Skorzystał z nich również Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego, biorąc udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

W projektach pod opieką nauczycieli brali i biorą udział uczniowie Technikum i Branżowej szkoły I stopnia, a wcześniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W ramach realizowanych zajęć pozalekcyjnych uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności, uczestniczą w praktykach/stażach, szkoła doposaża swoje pracownie w nowoczesny sprzęt, a nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy.

Udział w projektach unijnych wpływa korzystnie na rozwój szkoły, stwarza dodatkowe możliwości rozwoju uczniom, poszerza ofertę kształcenia.

 

Projekty unijne w naszej szkole.

 

  1. Projekt numer UDA –POKL.09.02.00-10-065/13 pn. „Inwestycja w szkołę – inwestycją w fachowca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach współfinansowany z środków  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – zakończony.

Okres realizacji projektu:  od 01.09.2013 – 30.06.2015

Całkowita wartość projektu – 980 020,60

Kwota dofinansowania –  833 017,51

Celem projektu był wzrost jakości kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach, ukierunkowany na dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez modernizację bazy dydaktycznej, współpracę z przedsiębiorcami oraz zwiększenie o 40% kompetencji kluczowych i zawodowych 170 uczniów.

  1. Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0009/15 pn. „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI  Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania  3 Kształcenie zawodowe – zakończony.

Okres realizacji projektu:  01.09.2016 – 31.08.2018

Całkowita wartość projektu – 942.970,78

Kwota dofinansowania –  862.818,26

Celem głównym projektu było zwiększenie – we współpracy z pracodawcami – jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 114 uczniów szkoły, poprzez podniesienie kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 6 n-li kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, grafika inżynierska, budowa inteligentnych instalacji, diagnostyka pojazdów samochodowych, laboratorium na Politechnice Łódzkiej.

 

  1. Projekt numer 2017-1-PL01-KA102-037713 pn. „Krok ku Europie” realizowany w ramach działania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego – zakończony.

Okres realizacji projektu:  od 01.09.2017 – 31.08.2018

Całkowita wartość projektu – 58388.00 EURO

Kwota dofinansowania –  58388.00 EURO

Celem ogólnym projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach ukierunkowane na potrzeby europejskiego/międzynarodowego rynku pracy, poprzez organizację 4-tygodniowych praktyk/staży dla 24 uczniów kierunków mechatronicznych i budowlanych. Celami szczegółowymi jest wzrost kompetencji zawodowych oraz ogólnych ukierunkowany na zwiększenie możliwości ich rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy, wzrost kompetencji porozumiewania się w językach obcych, zwiększenie wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, zwiększenie prestiżu, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZS 1 w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, w celu dostosowania oferty kształcenia do potrzeb osób fizycznych w kraju, Europie i poza nią.

 

  1. Projekt numer 2018-1-PL01-KA102-049611 pn. „Dobry zawód-dobra praca” realizowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – zakończony.

Okres realizacji projektu:  od 01.09.2018 – 31.08.2019

Całkowita wartość projektu – 472 530,88 PLN

Kwota dofinansowania –  472 530,88 PLN

Celem ogólnym projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach ukierunkowane na potrzeby europejskiego/międzynarodowego rynku pracy, poprzez organizację 3-tygodniowych praktyk/staży dla 48 uczniów kierunków mechatronicznych, mechanicznych, samochodowych  i budowlanych. Celami szczegółowymi jest wzrost kompetencji zawodowych oraz ogólnych ukierunkowany na zwiększenie możliwości ich rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy, wzrost kompetencji porozumiewania się w językach obcych, zwiększenie wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, zwiększenie prestiżu, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZS 1 w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, w celu dostosowania oferty kształcenia do potrzeb osób fizycznych w kraju, Europie i poza nią

 

 

  1. Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0052/18-00 pn. „Jutro należy do zawodowców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: 11.3 Kształcenie zawodowe, Priorytet: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności – zakończony.

Okres realizacji projektu:  01.09.2018 – 28.02.2021

Całkowita wartość projektu – 1 645 395,22

Kwota dofinansowania –  1 480 855,69

Celem głównym projektu było zwiększenie – we współpracy z pracodawcami – jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 152 uczniów szkoły oraz dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy, poprzez adaptację i doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych, wzrost kompetencji 12 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz realizację dla uczniów staży/praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie, fryzjerstwa, fizyki budowli i wytrzymałości materiałów, suchej zabudowy, elektromechaniki pojazdowej, sterowników programowalnych, grafiki inżynierskiej, systemów pneumatyki i hydrauliki, drukarek 3D, programowania CNC.

 

6. Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0023/21, „Dobry zawód – lepsza przyszłość”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11 – XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: 03 – XI.3 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu – 01.09.2022 – 28.02.2023

Całkowita wartość projektu – 495 120,15 zł

Kwota dofinansowania – 445 608,13 zł

Celem projektu jest dostosowanie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach do potrzeb regionalnego rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 32 uczniów szkoły, poprzez wzrost kompetencji zawodowych 4 nauczycieli (kształcenia zawodowego), doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, poprzez organizację dla uczniów staży oraz dodatkowych zajęć w zakresie: robotyki (Z robotyką na TY – projekt ARES), obsługi i programowania obrabiarek CNC, projektowanie detali i budynków oraz obsługi urządzeń i instalacji energetycznych do 1KV.

Dokumentacja projektu

7. Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21

dofinansowany w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna IV.3 Ochrona powietrza, IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT RPO WŁ 2014-2020

Dotyczy umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/21-00

Beneficjent:      Powiat Pabianicki

Całkowita wartość projektu:     10 988 000,43  zł

Dofinansowanie:                            1 019 070,43 zł

Wkład własny:                              9 968 930,00  zł

Okres realizacji:                              01.09.2021 – 31.07.2023 r.

Celem głównym projektu jest polepszenie jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Zakres inwestycji obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach 24 m x 43 m z zapleczem szatniowo-sanitarnym, przy zespole Szkół nr 1, ul.  Piotra Skargi 21. We wnętrzu hali będzie mieściło się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m (z możliwością podziału na 3 mniejsze), a także ścianka wspinaczkowa. Budowa hali sportowej będzie wykonana w standardzie budownictwa pasywnego w trybie przetargowym „Zaprojektuj i wybuduj” z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych. Energia elektryczna oraz energia cieplna dla budynku będzie pozyskiwana ze źródeł odnawialnych: pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne.

„Budowa powiatowej hali sportowej przy zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul.  Piotra Skargi 21” finansowanej ze środków Programu Rządowego- Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Beneficjent:                    Powiat Pabianicki

Realizator zadania:        Powiat Pabianicki

Całkowita planowana wartość robót budowlanych:                               15 540 000,00 zł

Dofinansowanie z środków Programu Rządowego- Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota ze wstępnej promesy:   10 348 245, 00 zł

Wkład własny:        5 191 755,00 zł

Okres realizacji:   2022—2023  r.