Stolarz (symbol zawodu 752205)
W zawodzie stolarz cele kształcenia obejmują zakres:
1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich
KWALIFIKACJE
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych
1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

Kształcenie praktyczne odbywa się w zakładach branży stolarskiej i organizowane jest przy współpracy Cechu Rzemiosł Różnych oraz firm ( Sweedwood)

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu kwalifikacji AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.