Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0023/21

„Dobry zawód – lepsza przyszłość”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11 – XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: 03 – XI.3 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu – 01.09.2022 – 28.02.2023

Całkowita wartość projektu – 495 120,15 zł

Kwota dofinansowania – 445 608,13 zł

Celem projektu jest dostosowanie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach do potrzeb regionalnego rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 32 uczniów szkoły, poprzez wzrost kompetencji zawodowych 4 nauczycieli (kształcenia zawodowego), doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, poprzez organizację dla uczniów staży oraz dodatkowych zajęć w zakresie: robotyki (Z robotyką na TY – projekt ARES), obsługi i programowania obrabiarek CNC, projektowanie detali i budynków oraz obsługi urządzeń i instalacji energetycznych do 1KV.

Harmonogram zajęć – plik pdf

Dokumentacja projektu:

Regulamin projektu – plik pdf

Deklaracja uczestnictwa ucznia do lat 18 / niepełnoletniego – plik docx

Deklaracja uczestnictwa ucznia lat 18 / pełnoletniego – plik docx

Formularz rekrutacyjny dla ucznia – plik doc

Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego / Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik doc

Załącznik nr 5 do umowy / Oświadczenie uczestnika projektu – plik docx

Załącznik nr 6 / Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – plik docx

 

Projektowanie detali i budynków
Z robotyką na Ty
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC
Z robotyką na Ty – film