Mechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 723103)
W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych cele kształcenia obejmują zakres:
1) użytkowania pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.
KWALIFIKACJE
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa  pojazdów samochodowych
1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
Kształcenie praktyczne odbywa się na terenie zakładów branży samochodowej i mechanicznej i organizowane jest przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po
potwierdzeniu kwalifikacji 
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub
średniego branżowego.

Blacharz samochodowy (symbol zawodu 721306)
W zawodzie blacharz samochodowy cele kształcenia obejmują zakres:
1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;
2) naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;
3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych
KWALIFIKACJE
MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
1. Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych
2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
3. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się na terenie zakładów branży samochodowej i mechanicznej i organizowane jest przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych