ELEKTRYK (symbol zawodu – 741103)

  1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  2. Podstawy elektrotechniki
  3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
  4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  5. Język obcy zawodowy

 

Uczeń odbywa praktyki w zakładach branży elektrycznej, które organizowane są przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych.