Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (symbol zawodu 712618)
W zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych cele kształcenia obejmują zakres:
1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
KWALIFIKACJE
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 
1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych
2. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych
3. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych
4. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych
5. Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
6. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych
7. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

Kształcenie praktyczne odbywa się na terenie szkoły lub w zakładach branży budowlanej i organizowane jest przy współpracy z Cechem rzemiosł Różnych

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych po potwierdzeniu kwalifikacji BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik inżynierii sanitarnej po potwierdzeniu kwalifikacji BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.