Mechatronik (symbol zawodu 742118)
W zawodzie mechatronik cele kształcenia obejmują zakres:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.
KWALIFIKACJE
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
mechatronicznych
4. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Kształcenie praktyczne odbywa na terenie szkoły bądź w zakładach branży mechanicznej (PAFANA, SKRAMET, SUWARY, FORMET, MPK Łódź)

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu
kwalifikacji 
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.