STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
DLA
GIMNAZJALISTÓW

HISTORIA
SZKOŁY
Struktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH

Przetarg 23.04.2018Nazwa postępowania:
„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA POTRZEBY DOBUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO - III POSTĘPOWANIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi”

a) Ogłoszenie o zamówieniu,

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c) Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno - użytkowy

d) Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału

e) Załącznik nr 3 - Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

f) Załącznik nr 4 - Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy

g) Załącznik nr 5 - Wzór wykazu – zakres podwykonawstwa

h) Załącznik nr 6 - Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

i) Załącznik nr 7 - Wzór formularza ofertowego

j) Załącznik nr 8 - Wzór umowy

zestawienie otrzymanych ofert.pdf

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf


Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u