STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
DLA
GIMNAZJALISTÓW

HISTORIA
SZKOŁY
Struktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power

Murarz - tynkarz (symbol zawodu 711204)

W zawodzie murarz-tynkarz cele kształcenia obejmują zakres:
  • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
  • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
  • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych

KWALIFIKACJE
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  • Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
  • Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
  • Wykonywanie tynków
  • Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń odbywa praktyki na terenie szkoły lub w zakładach branży budowlanej i organizowane jest przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporz±dzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u