Cukiernik (symbol zawodu 751201)
W zawodzie cukiernik cele kształcenia obejmują zakres:
1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
2) sporządzania półproduktów cukierniczych;
3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
4) dekorowania wyrobów cukierniczych
KWALIFIKACJE
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
1. Magazynowanie surowców cukierniczych
2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji

Kształcenie praktyczne odbywa się na terenie zakładów pracy branży cukierniczej i organizowane jest przy współpracy Cechu Rzemiosł Różnych

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji
TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.